Algemene Voorwaarden

Versie 03-10-2022

KvK-nummber: 24396474
Land van Belofte 10
3111 NW Schiedam

Algemeen
Module A - Hosting en domeinregistratie
Module B - Webdevelopment
Module C - Ondersteuning op Afstand
Module D - Levering van certificaatdiensten
Module E - Consultancy en Advies

Algemeen

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden worden soms bepaalde begrippen gebruikt. Om duidelijkheid te scheppen verstaan we het volgende onder de begrippen:

  1. Afnemer
   1. De wederpartij van Digital Leap bij een overeenkomst.
  2. Beheer
   1. Preventief, Adaptief en Correctief Beheer, dit kan zowel ter plaatse bij afnemer of via een Remote Beheerverbinding.
  3. Consultancy
   1. Advisering over ICT-vraagstukken, waaronder ook advisering over de inrichting en het gebruik van de ICT-voorziening.
  4. Offerte
   1. Het document of de documenten, ongeacht de benaming daarvan, waarin Digital Leap de afnemer een aanbod doet tot het leveren van producten of diensten met daarin een termijn voor aanvaarding.
  5. SLA
   1. Deze afkorting staat voor Service Level Agreement. Dit behelst de overeenkomst waarin de omvang van de dienstverlening is vastgelegd.
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Algemeen en Specifiek
   1. De algemene voorwaarden van Digital Leap bestaan uit het onderhavige onderdeel 'Algemeen' en de hiernavolgende afzonderlijke modules. Deze modules worden, naast het onderhavige onderdeel 'Algemeen' al naar gelang de opdracht afzonderlijk in de offerte, aanbieding of overeenkomst van toepassing verklaard:
    1. Module A: Hosting en Domeinregistratie
    2. Module B: Webdevelopment
    3. Module C: Ondersteuning op Afstand
    4. Module D: Levering van Certificaatdiensten
    5. Module E: Consultancy en Advisering
   2. Daar waar in Digital Leap de term Algemene Voorwaarden gebruikt, wordt daaronder, naast het onderhavige gedeelte ‘Algemeen’ mede verstaan een of meer van de specifieke modules welke op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
  2. Op alle rechtsbetrekkingen
   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Digital Leap als verkoper, Digital Leap van zaken of dienstverlener optreedt en op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Digital Leap en de afnemer. In het geval de koper geen consument betreft wil dat voor de duidelijkheid ook zeggen dat de toepasselijkheid van door de koper/afnemer gehanteerde algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
  3. Bij nietigheid of vernietiging van bepalingen
   1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Onderling overleg tussen Digital Leap en de afnemer zal volgen om tot overeenstemming te komen.
 3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
  1. Offertes
   1. Als Digital Leap een offerte opstelt dan zijn deze te allen tijde vrijblijvend.
   2. Als Digital Leap een offerte opstelt dan zijn deze altijd gedurende 30 dagen na datum van de offerte geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
   3. Als Digital Leap een offerte opstelt dan zijn de vermelde prijzen altijd in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
   4. Als Digital Leap voorcalculaties en begrotingen maakt zijn deze altijd van indicatief karakter. Dat wil zeggen dat de afnemer hier geen rechten of verwachtingen aan kan ontlenen. Digital Leap is wanneer dit schriftelijk is overeengekomen gehouden de afnemer te informeren wanneer een overschrijding van voorcalculatie of begroting dreigt.
   5. Als de afnemer een budget kenbaar maakt aan Digital Leap kan dit nimmer als een tussen partijen overeengekomen vaste prijs gelden voor de door Digital Leap te verrichten prestaties.
  2. Overeenkomst
   1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij door Digital Leap gestelde voorwaarden.
 4. Gebreken bij dienstverlening
  1. Termijn
   1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Digital Leap.
   2. Indien een klacht gegrond is, zal Digital Leap de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de afnemer zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Digital Leap slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
 5. Aansprakelijkheid en risico
  1. Aansprakelijkheid met betrekking tot dienstverlening
   1. Alle andere dan in de hierboven bedoelde aansprakelijkheid van Digital Leap is beperkt tot 1 maal de factuurwaarde.
   2. Deze beperking is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde vrijwaringsverplichting van Digital Leap.
   3. De aansprakelijkheid van Digital Leap voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan Digital Leap voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Digital Leap voorgeschreven toeleveranciers van Digital Leaps is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Digital Leap wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
   4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Digital Leap of haar bedrijfsleiding.
   5. Verder gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.
  2. Risico
   1. Onder risico onder andere maar niet uitsluitend wordt verstaan het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur en databestanden.
   2. Op het moment dat Digital Leap de feitelijke beschikkingsmacht overdraagt op de afnemer of een hulppersoon van de afnemer, van datgene wat is vervaardigd of gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gaat het risico over op de afnemer.
 6. Betaling
  1. Termijn
   1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN NL96 KNAB 0403 9398 36 t.n.v. Digital Leap te Schiedam.
   2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.
   3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van afnemer wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Incassokosten
  1. Alle kosten
   1. Indien de afnemer niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
   2. De afnemer is jegens Digital Leap de door Digital Leap gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
   3. Dit geldt alleen indien Digital Leap en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
 8. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Beëindiging door Digital Leap
   1. De vorderingen van Digital Leap op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
    1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Digital Leap ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
    2. Digital Leap de afnemer heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
   2. In de genoemde gevallen is Digital Leap bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
   3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Digital Leap zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Digital Leap bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 9. Wijzigingen van overeenkomst bij dienstverlening
  1. Noodzakelijkheid
   1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Inlichting
   1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digital Leap zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Meerwerk
   1. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de afnemer van Digital Leap nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
  4. Consequenties
   1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Digital Leap de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digital Leap daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 10. Termijn van het contract bij dienstverlening
  1. Contractstermijn
   1. Digital Leap heeft alle genoemde (leverings)termijnen en opleverdata naar zijn beste weten vastgesteld. Deze gelden steeds als streefdata en hebben geen fatale termijn.
   2. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   3. De enkele overschrijding van een door Digital Leap genoemde of overeengekomen uiterste termijn brengt Digital Leap niet in verzuim.
   4. Digital Leap zal in alle gevallen niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
 11. De uitvoering van de overeenkomst
  1. Digital Leap als goede opdrachtnemer
   1. Digital Leap zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  2. Digital Leap en uitbesteden
   1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Digital Leap vereist, heeft Digital Leap het recht bepaalde werkzaamheden door Digital Leap aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
  3. Digital Leap en gegevensverstrekking
   1. Digital Leap draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital Leap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Digital Leap worden verstrekt.
   2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Digital Leap zijn verstrekt, heeft Digital Leap het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de afnemer overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de afnemer in rekening te brengen.
   3. Digital Leap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Digital Leap is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
  4. Digital Leap en goedkeuring van resultaten bij dienstverlening
   1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Digital Leap de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Service Level Agreement (SLA)
   1. Als Digital Leap afspraken maakt betreffende het serviceniveau dan worden deze slechts schriftelijk overeengekomen. De afnemer van Digital Leap zal Digital Leap steeds onverwijld moeten informeren omtrent alle van invloed zijnde omstandigheden op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
   2. Als Digital Leap afspraken maakt betreffende het serviceniveau dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Digital Leap aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Digital Leap zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten.
  6. Back-up
   1. Indien de dienstverlening aan afnemer op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van afnemer omvat, zal Digital Leap met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per dag, 7 dagen in de week in de nachtelijke uren, een volledige back- up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van afnemer. Digital Leap zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Digital Leap gebruikelijke termijn. Digital Leap zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.
   2. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen. Aan deze back-up bepaling kan de afnemer geen rechten ontlenen.
 12. Overmacht
  1. Definitie
   1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Digital Leap zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen:
    1. stakingen in andere bedrijven dan die van Digital Leap;
    2. wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Digital Leap;
    3. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
    4. overheidsmaatregelen;
    5. elektriciteitsstoring;
    6. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteit
    7. niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Digital Leap afhankelijk is en;
    8. algemene vervoersproblemen.
  2. Overmacht na verplichting
   1. Digital Leap heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Digital Leap haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. Opschorting verplichtingen
   1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Digital Leap opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Digital Leap niet mogelijk is langer duurt dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Overmacht bij gedeeltelijke voldoening
   1. Indien Digital Leap bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 13. Privacy en beveiliging
  1. Persoonsgegevens
   1. De afnemer van Digital Leap heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de afnemer.
   2. De door Digital Leap te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienst of overeenkomst, vallen eveneens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: "Wbp"), waarbij volgens de terminologie van die wet Digital Leap als de 'bewerker' wordt gezien.
   3. Digital Leap staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag/in opdracht van Digital Leap, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Digital Leap de bewerker van is, deze slechts verwerkt in opdracht van de afnemer, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
   4. Digital Leap zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door de afnemer na te komen verplichtingen als bedoeld in dit artikel. De kosten hiervan zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen begrepen.
   5. Digital Leap staat ervoor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.
  2. Beveiliging
   1. Digital Leap zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Digital Leap bevinden.
   2. Als Digital Leap bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van computer, data- of telecommunicatiefaciliteiten is het gerechtigd om de afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De afnemer behandelt deze vertrouwelijk en met zorg.
  3. Wijzigen van gegevens
   1. Indien de afnemer in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Digital Leap dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Digital Leap daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
  4. Melding datalekken
   1. Digital Leap stelt de afnemer binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.
   2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
    1. Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
    2. Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is en;
    3. Wat de (voorgestelde) oplossing is.
 14. Intellectuele eigendom
  1. Digital Leap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
   1. Alle door Digital Leap verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, websites, databestanden gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Digital Leap worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
   2. De afnemer van Digital Leap verkrijgt gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en bijhorende modules zijn toegekend. Deze rechten tot gebruik zijn niet- exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
   3. De afnemer van Digital Leap zal geen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. Een zodanige handeling is een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Digital Leap.
   4. De afnemer van Digital Leap staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Digital Leap en vrijwaart Digital Leap tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewerking van Digital Leap.
   5. Digital Leap behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 15. Geschillenbeslechting
  1. Rechter te Rotterdam
   1. De rechter te Rotterdam arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Digital Leap en de afnemer kennis te nemen. Digital Leap blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woon- of standplaats van de afnemer.
  2. Consument en klein bedrijf
   1. Indien de afnemer consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de afnemer zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Digital Leap zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
 16. Toepasselijk recht
  1. Nederlands recht
   1. Op elke overeenkomst tussen Digital Leap en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
   2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 17. Wijziging van deze algemene voorwaarden
  1. Wijzigingen mogelijk
   1. Digital Leap is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
   2. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op https://www.digitalleap.nl/algemene-voorwaarden.

Module A - Hosting en domeinregistratie

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden en modules
   1. De algemene voorwaarden van Digital Leap bestaan uit een algemeen onderdeel aangevuld met afzonderlijke modules per product of dienst. De onderhavige module is van toepassing op webhosting en domeinregistratie.
   2. De bepalingen in deze afzonderlijke module zijn onlosmakelijk verbonden met het onderdeel algemeen van deze algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in het algemene onderdeel en in deze specifieke module prevaleren de bepalingen in het specifieke onderdeel.
 2. Hostingdiensten
  1. Levering
   1. Digital Leap zal de hostingdiensten leveren zoals met afnemer is overeengekomen.
  2. Schijfruimte
   1. Als de overeenkomst tussen Digital Leap en de afnemer tevens behelst het ter beschikking stellen van schijfruimte is de afnemer gehouden aan de overeengekomen maximum schijfruimte en zal deze niet worden overschreden.
   2. De schijfruimte dient alleen te worden gebruikt voor het plaatsen van een of meer in de overeenkomst genoemde webpagina’s van de website.
   3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door cliënt is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode.
   4. Als zodanig overeengekomen dan zal Digital Leap bij overschrijding van de overeengekomen maxima een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
   5. Het is niet toegestaan om illegale content of content die in strijd is met de (inter)nationale wet-en regelgeving te plaatsen op de schijfruimte. Bij overtreding zullen de hostingdiensten worden stopgezet en heeft Digital Leap het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
  3. Back-up en Recovery
   1. Alleen in het geval zodanig is overeengekomen zal de overeenkomst ook het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up en recovery diensten tot voorwerp hebben. Artikel 11 F is in die gevallen van overeenkomstige toepassing.
  4. Beheer en onderhoud
   1. Digital Leap kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor beheerwerkzaamheden. Digital Leap zal deze buitengebruikstelling nooit langer laten duur dan strikt noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden, naar gelang van omstandigheden en overleg met de afnemer.
  5. Overmacht bij down-time
   1. De bepalingen van artikel 12 omtrent overmacht zijn van overeenkomstige toepassing op mogelijke down-time van hostingservers.
 3. Domeinregistratie
  1. Aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht
   1. Digital Leap zal, indien op grond van de overeenkomst met de afnemer vereist, diensten verrichten met betrekking tot domeinregistratie.
   2. Deze domeinregistratiediensten behelzen in ieder geval het aanvragen, verlengen, vervreemden of overdragen van de domeinnaam.
  2. Instantie van de domeinregistratie
   1. De instantie waarbij Digital Leap de domeinregistratie onderbrengt kan eigen regels en werkwijzen hanteren. Digital Leap zal de afnemer desgevraagd op de hoogte brengen en een schriftelijk exemplaar van deze regels verstrekken.
   2. Digital Leap aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de domeinregistratie dienstverlening.
  3. Kosten
   1. De afnemer is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Digital Leap gebruikelijke tarieven verschuldigd.
  4. Toekenning van de domeinnaam
   1. Digital Leap staat er niet voor in dat een door cliënt gewenste domeinnaam aan cliënt wordt toegekend.
  5. Samenstelling van de domeinnaam
   1. Digital Leap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt.
  6. Rechtmatig gebruik van de domeinnaam
   1. De afnemer staat er tegenover Digital Leap voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is.
   2. De afnemer vrijwaart Digital Leap voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van de afnemer niet door Digital Leap is geregistreerd.
 4. Vergoeding
  1. Per jaar
   1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door Digital Leap verleende diensten als bedoeld in deze module per jaar bij ingaan van het hostingperiode verschuldigd.
   2. Uiterlijk 2 maanden voor het ingaan van de nieuwe hostingperiode dient afnemer zijn voornemen tot beëindiging van de hostingdienst kenbaar maken aan Digital Leap.
   3. Automatische verlenging van de hostingperiode treedt op wanneer aan het vorige artikel niet is voldaan.

Module B - Webdevelopment

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden en modules
   1. De algemene voorwaarden van Digital Leap bestaan uit een algemeen onderdeel aangevuld met afzonderlijke modules per product of dienst. De onderhavige module is van toepassing op webdevelopment.
   2. De bepalingen in deze afzonderlijke module zijn onlosmakelijk verbonden met het onderdeel algemeen van deze algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in het algemene onderdeel en in deze specifieke module prevaleren de bepalingen in het specifieke onderdeel.
 2. Webdevelopment
  1. Afspraken over het Ontwerp
   1. Digital Leap streeft ernaar reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst met de afnemer specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan de afnemer te verstrekken.
   2. Wanneer bovenstaande niet het geval is zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.
  2. Uitvoering van het Ontwerp
   1. Digital Leap zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen. Daarbij neemt Digital Leap altijd de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp in acht en - in voorkomend geval – de schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures.
   2. Voordat Digital Leap aanvangt met de ontwikkelwerkzaamheden, kan Digital Leap verlangen dat de afnemer zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
 3. Alternatieve ontwikkelmethode
  1. Uitgangspunt
   1. Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort.
  2. Overleg
   1. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden.
  3. Risico
   1. Afnemer aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden.
  4. Medewerking
   1. Afnemer zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van afnemer gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming.
   2. Afnemer garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden.
  5. Voortgang
   1. Afnemer waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van afnemer conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Digital Leap gerechtigd - doch niet verplicht - de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.
  6. As is, where is
   1. Afnemer aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt ('as is, where is'). Digital Leap is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Ontwikkeltermijn
  1. Redelijkheid
   1. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent de ontwikkeltermijn zal Digital Leap de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.
   2. Desgevraagd zal de afnemer Digital Leap in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van afnemer te verrichten.
 5. Verplichtingen Digital Leap
  1. Algemeen
   1. In de algemene prestatieverplichtingen van Digital Leap ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet standaard begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten 'content management systeem' (CMS).
   2. In de prestatieverplichtingen van Digital Leap zijn niet standaard begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan.
   3. Indien in afwijking van het vorenstaande door Digital Leap tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Digital Leap verlangen dat de afnemer daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Digital Leap in rekening gebracht.
  2. Aflevering en installatie
   1. Digital Leap zal naar eigen inzicht, de programmatuur op de overeengekomen wijze of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Digital Leap te bepalen wijze afleveren dan wel de programmatuur online aan afnemer voor aflevering beschikbaar stellen.
   2. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de Digital Leap in papieren dan wel digitale vorm in een door Digital Leap bepaalde taal verstrekt. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Digital Leap de programmatuur bij afnemer installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal afnemer zelf de programmatuur installeren, inrichten, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
   3. Tenzij Digital Leap op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van afnemer zal ‘hosten’, zal Digital Leap de website op een door hem te bepalen wijze en in een door hem te bepalen vorm aan afnemer afleveren dan wel online aan afnemer voor aflevering beschikbaar stellen.
 6. Acceptatie
  1. Zonder acceptatietest
   1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt afnemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is, where is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Digital Leap op grond van de garantieregeling van artikel 30.
   2. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Digital Leap uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door afnemer.
  2. Met acceptatietest
   1. Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het hiernavolgende van toepassing.
   2. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Digital Leap schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
   3. Van een fout is alleen sprake indien afnemer deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is.
   4. Afnemer is gehouden van fouten onverwijld melding te maken.
   5. Digital Leap heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.
   6. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Digital Leap uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is afnemer niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Afnemer zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
   7. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is afnemer verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Digital Leap schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
   8. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
    1. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
    2. indien Digital Leap vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 27 C ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel
    3. indien afnemer enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.
  3. Bij constatering fouten
   1. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal afnemer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Digital Leap rapporteren.
   2. Digital Leap zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Digital Leap gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.
  4. Onthouding van acceptatie
   1. Afnemer mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Digital Leap om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 30 te herstellen.
   2. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
  5. Acceptatie van fases
   1. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
  6. Verplichtingen Digital Leap na acceptatie
   1. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Digital Leap gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door Digital Leap is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van afnemer op grond van artikel 27 D betreffende kleine gebreken en artikel 30 betreffende de garantie.
 7. Gebruiksrecht
  1. Terbeschikkingstelling
   1. Digital Leap stelt de in opdracht van afnemer ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan afnemer ter beschikking.
  2. Broncode
   1. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan afnemer ter beschikking worden gesteld, in welk geval afnemer gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen. Digital Leap is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.
  3. Gebruikslicentie
   1. Digital Leap stelt aan afnemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet- sublicentieerbaar.
   2. Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door afnemer worden gedragen, gelden voor afnemer geen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur en/of website.
 8. Vergoeding
  1. Per kalendermaand
   1. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
  2. Inclusief gebruik
   1. In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd van de overeenkomst begrepen.
  3. Niet inbegrepen
   1. In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door afnemer benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.
 9. Garantie
  1. Garantie
   1. Digital Leap staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Digital Leap staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Module C - Ondersteuning op Afstand

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden en modules
   1. De algemene voorwaarden van Digital Leap bestaan uit een algemeen onderdeel aangevuld met afzonderlijke modules per product of dienst. De onderhavige module is van toepassing op Ondersteuning op Afstand.
   2. De bepalingen in deze afzonderlijke module zijn onlosmakelijk verbonden met het onderdeel algemeen van deze algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in het algemene onderdeel en in deze specifieke module prevaleren de bepalingen in het specifieke onderdeel.
 2. Ondersteuning op afstand
  1. Inbegrepen
   1. Het mogelijk gebruik van software welke door Digital Leap wordt gebruikt voor ondersteuning op afstand is in alle gevallen in overeengekomen dienstverlening inbegrepen.
  2. Overname controle
   1. Door in te stemmen met het gebruik van ondersteuning op afstand geeft de afnemer Digital Leap toestemming om mee te kijken op het beeldscherm van de afnemer en, indien door de afnemer gewenst, de controle van de hardware van afnemer over te nemen.
  3. Toestemming
   1. De verbinding kan alleen met expliciete toestemming van de afnemer worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen opnieuw door de afnemer worden geïnitieerd.
 3. Overdracht bestanden
  1. Toestemming vereist
   1. Met de software waarvan gebruikt wordt gemaakt is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. De software is zo ingericht dat er geen enkel bestand kan worden geplaatst of gekopieerd zonder uw expliciete toestemming.
 4. Beveiligde verbinding
  1. Garantie
   1. Met deze professionele software garandeert Digital Leap de afnemer, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen Digital Leap de beschikking verschaft over het systeem.

Module D - Levering van certificaatdiensten

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden en modules
   1. De algemene voorwaarden van Digital Leap bestaan uit een algemeen onderdeel aangevuld met afzonderlijke modules per product of dienst. De onderhavige module is van toepassing op levering van certificaatdiensten.
   2. De bepalingen in deze afzonderlijke module zijn onlosmakelijk verbonden met het onderdeel algemeen van deze algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in het algemene onderdeel en in deze specifieke module prevaleren de bepalingen in het specifieke onderdeel.
 2. Vertrouwelijk
  1. Verstrekking
   1. De door of vanwege Digital Leap aan afnemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door afnemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van afnemer kenbaar worden gemaakt.
  2. Wijzigen
   1. Digital Leap is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
  3. Gebruik
   1. Het Certificaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de door Digital Leap geleverde dienst aan afnemer en mag alleen voor dit doel worden ingezet.
 3. Certificeringsinstantie
  1. Bevoegdheid
   1. De certificeringsinstantie is een instantie met de bevoegdheid Certificaten uit te geven, te schorsen of in te trekken.
  2. Gevolgen
   1. De gevolgen van een dergelijk besluit tot schorsing of intrekking kunnen niet op Digital Leap als dienstverlener worden afgewend.
 4. Looptijd
  1. Tot verloop of intrekking
   1. De overeenkomst tot verlening van certificaatdiensten blijft van kracht tot het verlopen van het certificaat of tot de intrekking daarvan. Bij verloop van het certificaat zal door Digital Leap automatisch verlenging worden aangevraagd waarna opnieuw een overeenkomst tot verlening van certificaatdiensten tot stand komt.
  2. Bij verloop verlenging
   1. Tenzij anders overeengekomen zal Digital Leap zorgdragen voor verlenging van de certificaten waarna de vergoeding opnieuw in rekening zal worden gebracht ingevolge artikel 39.
 5. Vergoeding
  1. Per looptijd van het certificaat
   1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door Digital Leap verleende diensten als bedoeld in deze module per looptijd van het certificaat bij ingaan van het certificaat verschuldigd.
  2. Opzeggen
   1. Uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd van het certificaat dient afnemer zijn voornemen tot beëindiging van de certificaatdienst kenbaar maken aan Digital Leap.
   2. Automatische verlenging van de certificaatsdienst treedt op wanneer aan het vorige artikel (artikel 39 B i) niet is voldaan.
 6. Garantie
  1. Uitsluiting
   1. Met betrekking tot deze dienstverlening sluit Digital Leap alle uitdrukkelijke, impliciete en wettelijke garanties uit, in bijzonder ten aanzien van niet inbreukmaking op rechten van derden.
   2. Digital Leap kan geen garantie verschaffen ten aanzien van het onderbrekings- en storingsvrij functioneren van de geleverde certificaten.

Module E - Consultancy en Advies

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden en modules
   1. De algemene voorwaarden van Digital Leap bestaan uit een algemeen onderdeel aangevuld met afzonderlijke modules per product of dienst. De onderhavige module is van toepassing op de dienstverlening Consultancy en Advies.
   2. De bepalingen in deze afzonderlijke module zijn onlosmakelijk verbonden met het onderdeel algemeen van deze algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in het algemene onderdeel en in deze specifieke module prevaleren de bepalingen in het specifieke onderdeel.
 2. Uitvoering consultancy en advies
  1. Doorlooptijd
   1. De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die afnemer verstrekt en de medewerking van afnemer en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Digital Leap zich daarom niet tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.
   2. De dienstverlening van Digital Leap wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Digital Leap.
  2. Risico
   1. Het gebruik dat afnemer maakt van een door Digital Leap afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van afnemer. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Digital Leap mag worden verwacht, berust geheel bij afnemer, onverminderd het recht van de Digital Leap met alle middelen tegenbewijs te leveren.
  3. Geheimhouding
   1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Leap is afnemer niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Digital Leap en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Digital Leap.
   2. Afnemer zal de adviezen of rapportages van Digital Leap niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
 3. Rapportage
  1. Periodiek
   1. Digital Leap zal afnemer op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Instructies
   1. Afnemer zal Digital Leap schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Digital Leap van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor afnemer aandacht wenst, prioriteitenstelling van afnemer, beschikbaarheid van middelen en personeel van afnemer en bijzondere of voor Digital Leap mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden.
  3. Verspreiding
   1. Afnemer zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Digital Leap verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van afnemer en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Digital Leap hiervan op de hoogte stellen.
 4. Vergoeding
  1. Per kalendermaand
   1. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door Digital Leap verleende diensten als bedoeld in deze module per kalendermaand achteraf verschuldigd.